Cel projektu NGS-Concrete

Głównym celem Projektu NGS-Concrete jest optymalizacja i opracowanie wytycznych do projektowania, wykonywania i kontroli jakości nowej generacji betonu osłonowego przed promieniowaniem jonizującym.

Celem Projektu w zakresie optymalizacji materiałowej będzie modyfikacja kompozytów na poziomie atomowym, tj. wypełniaczami zawierającymi atomy o właściwościach rozpraszających i absorbujących promieniowanie neutronowe, które spowodują uzyskanie korzystnych właściwości osłonowych bez pogorszenia innych właściwości użytkowych betonu. Opracowane rozwiązanie materiałowe powinno mieć duży potencjał patentowy.

Głównym celem pracy naukowo-badawczej w szerszej perspektywie jest opracowanie kompozytów budowlanych (nowej generacji betonów osłonowych przed promieniowaniem jonizującym oraz zapraw do scalania odpadów promieniotwórczych) na potrzeby m.in. budowy elektrowni jądrowych w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innych obiektów, w których wykorzystywane są techniki jądrowe, w tym laboratoriów badawczych i obiektów medycznych.

Celem naukowym projektu jest analiza i opis zjawiska transportu neutronów i fotonów (promieniowania gamma) przez beton - najczęściej używany materiał osłonowy przed promieniowaniem.

Celami szczegółowymi projektu wynikającymi z realizacji poszczególnych zadań są:

  • ocena możliwości zastosowania algorytmów symulacji komputerowych metody Monte Carlo do opisu transportu neutronów i promieniowania gamma przez beton jako materiał niehomogeniczny;
  • opracowanie algorytmu i ewentualnie oprogramowania do obliczania dawek promieniowania za przegrodami betonowymi przy użyciu symulacji komputerowych;
  • weryfikacja dokładności metody Monte Carlo wobec wyników badań eksperymentalnych;
  • opracowanie wytycznych do projektowania nowej generacji betonu osłonowego przed promieniowaniem jonizującym.