Opis projektu Lider

NGS – Concrete
New Generation Shielding Concrete against ionizing radiation
NOWEJ GENERACJI BETON OSŁONOWY PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 

Jest to projekt badawczy finansowany przez

Jest on realizowany w ramach IV edycji programu

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

I etap oceny merytorycznej wniosków obejmował ocenę:

  • Kierownika projektu - jego dorobek (w tym publikacje, patenty, wdrożenia, licencje, dokonane zastosowania gospodarcze, wzory uzytkowe), doświadczenie badawcze oraz staze i przebyte kursy i szkolenia
  • Projeku - wartośc naukową i innowacyjną prac badawczych, realnośc wykorzystania w praktyce wyników prac, skład zespołu badawczego, budżet i harmonogram
  • Jednostki - realizowane projekty badawcze we wspólpracy krajowej i zagranicznej, patenty, zgłoszenia patentowe, wdrożenia i infrastruktura badawcza

Na podstawie recenzji wniosek NGS Concrete otrzymał: 79, 90 i 92 pkt, co dało średnią 87 pkt i wniosek znalazł się na 13-15 miejscu listy rankingowej (na 118 złożnych wniosków)
Ponieważ otrzymal więcej niż 75 pkt Kierownik Projektu został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej obejmowały:

  • Umiejetność prezentacji projektu
  • Innowacyjnośc projektu
  • Koncepcję zarządzania projektem
  • Możliwość wykorzystania w praktyce (komercjalizacji) wyników projektu
  • Mobilność
  • Ocenę adekwatnosci budżetu

Kierownik otrzymał 67,57 pkt / 100 pkt możliwych do uzyskania (33 miejsce na 57 projektów), co dało sumę 154,57 i również 33 miejsce.

NCBiR zdecydowało o finansowaniu 41 projektów z listy rankingowej, a więc projekt NGS Concrete uzyskał decyzję o finansowaniu.

Celem projektu NGS-Concrete jest opracowanie składu nowej generacji betonu osłonowego przed promieniowaniem jonizującym (gamma i neutronowym).Cel ten będzie osiągnięty przez użycie wielokryterialnej optymalizacji materiałowej opartej na eksperymentach i wspomaganej przez, oparte na metodzie Monte Carlo, symulacje komputerowe transportu cząstek promieniowania jonizującego przez materię. Efekt końcowy Projektu będą stanowiły także wytyczne projektowania i stosowania betonu osłonowego nowej generacji.